team facilitation?
professional quality time..

Faciliteren van teamworkshops…  je gaat als team met meer energie buiten dan waarmee je bent binnengekomen. Vraag ik deelnemers enkele weken na een teamworkshop of die belofte is waargemaakt, dan kreeg ik al elke keer een ja. Maar natuurlijk is dat niet het enige doel. Winst, daar gaat het om. Energiewinst. Het opzet is: als team meer energie halen uit dezelfde inspanning. En dat niet alleen de dag van de workshop, élke dag. Van directieteam tot tijdelijk agile team.. 

Zijn we niet allemaal geconnecteerd, zowel privé als professioneel? Geen wonder dat mensen algemeen en werknemers in het bijzonder zich al eens overbevraagd voelen. Dat we gestresseerd, gefrustreerd of zelfs ‘op’ geraken. In heel wat teams, zowel op strategisch als op operationeel niveau, zit er geblokkeerde energie. Die blokkades (onuitgesproken meningen, het niet kennen van mekaars drijfveren, …) wegwerken, leidt steeds tot een betere doorstroming. Het is zoals een knoop die wordt ontward en kan worden achtergelaten.

Af en toe loskoppelen is daarom echt wel nodig. Deconnecteren, dus. Terug naar de essentie. Elk team heeft a priori het volle potentieel. Als facilitator kan je het ongebruikte potentieel losweken. We zouden haast vergeten hoe belangrijk het is om ons ook in team goed te voelen, om als team goed te functioneren.

Hoe ziet een typische teamworkshop er uit? We gaan stapsgewijs door een proces. Soms van ongekende, verborgen “elephants in the room” naar transparantie, van blokkade naar vertrouwen, van het delen van elkaars drijfveren naar een applicatieplan. Teams die al langer samenwerken gaan ervan uit – ze zijn er zelfs van overtuigd – dat er bij hen geen taboes, geen onbesproken issues zijn. Aan het eind van de dag blijken er dan toch een paar olifanten te zijn opgedoken. Want het is niet omdat je als team al langer samenwerkt, dat alles gezegd wordt. Integendeel.  Mensen die al jaren samenwerken blijken toch wel wat in te slikken. En als het dan is gezegd, kan het team weer vooruit.

Waarmee ga je als team naar huis?  Op basis van feedback, komen volgende aspecten het vaakst terug: (eindelijk) realiseren wat we afspraken, strategie-oefeningen,  impliciete stijging van transparantie, lagere drempels om issues te bespreken en aan te pakken, minder misverstanden, knopen sneller ontward, meer energie die een hele tijd blijft nawerken, …

Wat zijn de issues?  De dingen waar mensen van uitgaan, gewoontes …. En mensen realiseren zich meestal niet wat een energievreters dat kunnen zijn. Ze hebben er vaak nog nooit bij stilgestaan hoe ze, soms met wat pimpen hier en daar, zoveel meer frisse energie kunnen halen uit wat ze doen.

Ik help teams de energiewinners te vinden.  ‘Oude’ teams en oude gewoonten of nieuwe teams en een nieuwe start, er valt altijd winst te halen uit een moment van teamaandacht. Organisaties worden meer en meer netwerkstructuren, met teams die worden samengesteld in functie van projecten.

Facilitating team workshops… you go out as a team with more energy than you came in with. I ask participants a few weeks after a team workshop if that promise has been kept, then I get a yes every time. But of course that’s not the only goal. Profit, that’s what it’s all about. Energy gain. The goal is: to get more energy from the same effort as a team. And not just the day of the workshop, every day. From management team to temporary agile team…

Aren’t we all connected, both privately and professionally? No wonder that people in general and employees in particular already feel overexcited. That we get stressed, frustrated or even ‘exhausted’. A lot of teams, both on a strategic and operational level, have blocked energy. Eliminating these blockages (unspoken opinions, ignorance of each other’s motives, etc.) always leads to a better flow. It is like a knot that is disentangled and can be left behind.

That is why disconnection now and then is really necessary. Deconnecting, then. Back to the essence. Each team has a priori the full potential. As a facilitator, you can release the unused potential. We would almost forget how important it is to feel good in a team, to function well as a team.

What does a typical team workshop look like? We go through a process step by step. Sometimes from unprecedented, hidden “elephants in the room” to transparency, from blockage to trust, from sharing each other’s drives to an application plan. Teams that have been working together for a long time assume – they are even convinced – that there are no taboos, no undiscussed issues with them. At the end of the day it turns out that a few elephants have turned up. Because it’s not because you have been working together as a team for a long time that everything is said. On the contrary.

People who have been working together for years turn out to swallow something. End when it is said, the team can move on again.

What’s your team going home with?  On the basis of feedback, the following aspects recur most often: (finally) realizing what we have agreed, strategy-workshops,  implicit increase in transparency, lower thresholds to discuss and tackle issues, fewer misunderstandings, quicker disentanglement of knots, more energy that continues to work for a long time, …

What are the issues?  The things people assume, habits …. And people usually don’t realize what an energy guzzler that can be. They have often never thought about how, sometimes with some pimping here and there, they can get so much more fresh energy from what they do.

I help teams to find the energy guzzlersOld’ teams and old habits or new teams and a new start, there is always profit to be had from a moment of team attention. Organisations are becoming more and more networked, with teams being put together according to projects.