never stop learning... never...

Professionals in gelijk welk domein blijven zich ontwikkelen.
ze versterken hun zelfkennis, gaan met voldoening en succes om met hun omgeving.
Dat leren heeft, sinds ikzelf in dit domein actief ben (1996 zowaar) een enorme ontwikkeling en transformatie ondergaan.  

Wat is veranderd? De klassieke “classroom”-trainingen hebben stap voor stap plaats gemaakt voor veel rijkere leervormen en véél meer beschikbare bronnen en kanalen, offline en online.
Fascinerend!
Heb, in alle bescheidenheid, zowel mezelf als teams, uitgedaagd een meerwaarde te blijven in deze transformatie.
Door die bronnen te kennen en te integreren, door werkvormen aan te passen aan de mogelijkheden, door de diverse doelgroepen te blijven boeien en een toegevoegde waarde te bieden.
Boeiend!

Wat is gebleven? Ik sta graag voor jarenlange én gedeelde ervaring in luisteren, analyseren, zoeken, herformuleren, bijsturen, samen leerdoelen stellen, voorbereiden, samenwerken, begeleiden, sturen, helpen groeien, soms de toon aangeven, resultaten bewijzen, een beetje trots en gelukkig zijn, erin blijven geloven, feedback geven, luisteren, zoeken, …
Co-creatie is van alle tijden. De wijsheid en energie in leer-groepen is té waardevol om niet te benutten.Wil dan ook niet geassocieerd worden met kant- en klare oplossingen (dan is mijn kick weg), geef daarom ook geen “open” sessies, wil niet de wijsheid in pacht hebben, geloof daarom zeer fundamenteel in interactief “learning by doing”.  Ik sta niet lang stil bij successtory’s uit het verleden, kijk daarom pro-actief naar wat er gaande is, en jawel, ook vaak met klanten-partners “van jaren”.

Ben zeer dankbaar!
Zo wil ik graag verder de toekomst in en daarom vindt u hier enkele thema’s, en niets meer. Uw eigen leer-verhaal schrijven we immers door samen te zitten.

Welke domeinen?
Leiderschap, leren coachen en faciliteren, omgaan met continue verandering, en alle bijhorende deeldomeinen. Eén domein als basisvoorwaarde is universeel: communiceren om commitment te krijgen, te overtuigen, authentiek slecht nieuws te brengen, helderheid na te streven, te bedanken,  en… te luisteren. Een prima luisteraar wordt helaas zelden een “goed communicator” genoemd.

Ik mocht de laatste 25 jaar graag werken met zo’n 100 partners en genoot daar een uitstekende groepsacceptatie. In België, Europa, zuidelijk Afrika, Azië, Midden-Oosten en de US en kan u begeleiden in het Nederlands, Frans, en Engels.

Professionals in any field continue to develop. They strengthen their self-knowledge, deal with satisfaction and success with their environment.
That learning has undergone an enormous development and transformation since I have been active (1996).

What has changed?
The classic “classroom” training courses have gradually given way to much richer forms of learning and much more available resources and channels, offline and online.
Fascinating!
I have, in all modesty, challenged both myself and teams to remain an added value in this transformation.
By knowing and integrating these sources, by adapting working methods to the possibilities, by continuing to captivate the various target groups and by offering added value.
Love it!

What has remained?
I like to stand for years and years of shared experience in listening, analyzing, searching, reformulating, adjusting, setting learning goals together, preparing, working together, guiding, helping to grow, sometimes setting the tone, proving results, being a little proud and happy, continuing to believe in it, giving feedback, listening, searching, …
Co-creation is of all times. The wisdom and energy in learning groups is too valuable not to be exploited. So I do not want to be associated with ready-made solutions (then my kick is gone), don’t want to represent  “the wisdom” , believe in interactive “learning by doing”, don’t dwell on success stories from the past, look pro-actively at what is going on, and yes, also often with customer-partners, for many years.

I’m grateful!
This is what I like,  and that’s why you’ll find only some topics here, and nothing more. After all, we write your own learning story by sitting together.

Which domains?
Leadership, learning to coach and facilitate, dealing with continuous change, and all related sub-domains. One domain serves as a basic condition: communicating in order to get commitment, to convince, to bring bad news, to strive for clarity, to say thanks,  and… to listen. Unfortunately, a good listener is rarely called a “good communicator”.

For the last 25 years, I have had the pleasure of working with some 100 partners and enjoyed excellent group acceptance. In Belgium, Europe, southern Africa, Asia, Middle East and the US and can be at your service in Dutch, French and English.